Horse truck rental (2 horses)

Nu ook paardenvrachtwagen verhuur bij Horses2Fly

Bij Horses2fly is het nu ook mogelijk om onze Roelofsen Parados te huren. De Parados is ingericht voor 2-paarden en kan met een B-rijbewijs gereden worden.

Lees verder voor onze tarieven en voorwaarden.

Tarieven voor het huren van de Parados

Termijn              Huurprijs (excl. BTW)            Vrije kilometers
Per dag                  €150,-                                               100 km
Weekend               €250,-                                               100 km
Week                      €550,-                                               100 km
1 maand                 €1790,-                                            1000 km

Inbegrepen in deze tarieven zijn:
– Het aantal vrije kilometers zijn bij de prijs inbegrepen, daarna wordt €0.25 excl BTW per kilometer gerekend
– Verzekering
– Houderschapsbelasting
– Reparatie, onderhoud en vervanging van de banden t.g.v. normale slijtage
– Aflevering met volle tank (bij retour ook weer met volle tank afleveren)
– Wagen wordt schoon afgeleverd (bij retour ook weer schoon afleveren)

Voorwaarden

Voordat u de wagen mee kunt nemen dient u een borg te overhandigen van 500,- of deze te storten op onze rekening. Deze borg is niet bij de prijs inbegrepen. Dit bedrag krijgt u na het inleveren van de wagen direct terug wanneer u de wagen schoon, zonder schade en volgetankt met diesel weer inlevert. Bij niet schoon inleveren houden wij € 50,- in van de borg.
Wanneer er schade is geconstateerd houden wij de borg achter de hand totdat het herstelbedrag bekend is.

Een huurdag loopt van 9 uur ‘s morgens tot 5 uur ‘s middags.
De wagen kan ook de dag van te voren opgehaald worden.
U kunt de reservering uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Wij hanteren annuleringskosten van € 25,- wanneer de huur binnen deze 24 uur is geannuleerd.

Bij het ophalen vragen wij u uw rijbewijs te laten zien. Tevens vragen wij u om uw adres te verifiëren doormiddel van een factuur van een energiebedrijf o.i.d.
Eventuele bekeuringen zullen naderhand worden doorberekend.

Eigen risico bij schade aan de wagen is € 1.000,-
Eigen risico bij schade aan derden is € 1.000,-
Eigen risico bij schade aan de wagen en aan derden is: € 2.000,-
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen of uw paard(en).

Voor meer informatie mail naar Sales@horses2fly.com
Of bel/bericht naar +31 6 27 49 96 88

English:

Now also horse truck rental at Horses2Fly

At Horses2fly it is now also possible to rent our Roelofsen Parados. The Parados is equipped for 2 horses and can be ridden with a B driving license.

Read on for our rates and conditions.

Rates for renting the Parados

Term                  Rental price (excl. VAT)         Free kilometers
Per day                 €150,-                                                100 km
Weekend              €250,-                                                100 km
Week                     €550,-                                                100 km
1 month                €1790                                                1000 km

 

 Included in these rates are:
– The number of free kilometers are included in the price, after that €0.25 excluding VAT per kilometer is charged
–  Insurance
– Withholding tax
– Repair, maintenance and replacement of tires due to normal wear
– Delivery with a full tank (when returning, also deliver with a full tank)
– Car is delivered clean (when returning, also return clean)

Conditions

Before you can take the car with you, you must hand over a deposit of 500,- or transfer it to our account. This deposit is not included in the price. This amount will be refunded to you immediately after returning the car if you return the car clean, without damage and with a full tank of diesel. In the event of a unclean return, we will retain €50 from the deposit.

If damage is found, we keep the deposit on hand until the repair amount is known.

A rental day runs from 9 am to 5:30 pm.
The car can also be picked up the day before.
You can cancel the reservation free of charge at least 24 hours in advance. We charge a cancellation fee of €25 if the rental is canceled within these 24 hours.

We ask you to show your driver’s license when you pick it up. We also ask you to verify your address by means of an invoice from an energy company.
Any fines will be passed on afterwards.

Deductible for damage to the car is € 1,000.
Deductible for damage to third parties is € 1,000
Deductible for damage to the car and to third parties is: € 2,000
We are not liable for damage to your property or your horse(s).

For more information send an email to Sales@horses2fly.com
Or call/message to +31 6 27 49 96 88